Achtergrond kwaliteitsnormen

In het Signaleringsrapport Kwaliteit van kankerzorg Nederland 2010 van het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) wordt het advies gegeven dat er vanuit de beroepsgroep per tumorsoort eisen worden geformuleerd aan de infrastructuur, ziekenhuis c.q. specialisten-volume en de specialisatiegraad van instituten en personen betrokken bij de diagnostiek en behandeling hiervan. Daarnaast worden maatregelen geadviseerd die moeten leiden tot duidelijkheid over de kwaliteit van de geleverde zorg.

Doel hiervan is om de kwaliteit van de oncologische zorg in Nederland te verbeteren. Overigens wordt hiermee niets ten nadele van de zorg in Nederland gezegd: binnen Europa blijkt de kankerzorg in Nederland juist gemiddeld genomen op een hoog niveau te staan.

Net zoals de richtlijn zijn ook de kwaliteitsnormen geen wettelijk voorschrift, maar wetenschappelijk onderbouwde en breed gedragen inzichten en aanbevelingen waaraan zorgverleners zouden moeten voldoen om kwalitatief goede zorg te verlenen. De kwaliteitsnormen bevat aanbevelingen van algemene aard. Het is mogelijk dat deze aanbevelingen in een individueel geval niet van toepassing zijn. Er kunnen zich feiten of omstandigheden voordoen waardoor in het belang van de patiënt van de kwaliteitsnormen wordt afgeweken. Wanneer van de kwaliteitsnormen wordt afgeweken, dient dit beargumenteerd gedocumenteerd te worden. De toepasbaarheid en de toepassing van de kwaliteitsnormen in de praktijk is de verantwoordelijkheid van de behandelende arts.

Door de Werkgroep Oncologische Urologie (WOU) heeft in opdracht van de kwaliteitscommissie binnen de NVU een leidraad gegeven voor ontwikkeling van kwaliteitsnormen:

  • De criteria per tumorsoort zijn slechts randvoorwaarden waarbinnen de (Europese of Nederlandse ) richtlijn wordt toegepast. Aspecten van zorg die in richtlijnen terugkomen, hoeven niet opnieuw in deze randvoorwaarden terug te komen;
  • De criteria zijn in de dagelijkse praktijk breed toepasbaar (in academische en perifere ziekenhuizen);

De criteria worden, voor zover overlappend met anderen specialisme, overlegd met die andere specialismen. (bv radiotherapeutische randvoorwaarden).