Werkgroep Functionele en Reconstructieve Urologie

De Werkgroep Functionele en Reconstructieve Urologie ( WEFURU) is opgericht in 1993. De werkgroep richt zich vooral op het bevorderen van de kennis op het gebied van analyse en behandeling van functionele stoornissen van de lagere urinewegen en de daarmee samenhangende reconstructieve urologie. Verder vindt de werkgroep het belangrijk dat er een goede samenwerking op deze gebieden tot stand komt tussen urologen, urogynaecologen, fysiotherapeuten, revalidatieartsen, sexuologen, geriaters en andere hulpverleners. Een vertegenwoordiger van de Belgische / Vlaamse urologen is lid van het bestuur.

Opleiding en scholing
De WEFURU levert een actieve bijdrage aan de scholing. De cursus Female Urology wordt een keer per jaar gegeven in samenwerking met de Werkgroep Bekkenbodem van de NVOG. De AIOS urologie moeten deze cursus een keer tijdens hun opleiding volgen. Verder wordt regelmatig een bijdrage aan het Theoretisch Onderwijs van het Urologisch Opleidings Instituut van de NVU geleverd. Functioneel urologische onderwerpen voor zowel neurologische als niet-neurologische patiënten worden hier behandeld om de uroloog in opleiding beter te scholen. Sinds 2018 wordt een landelijke Casus dag over functioneel urologische onderwerpen georganiseerd. Geïnteresseerde collega’s kunnen op deze dag zelf casussen aandragen die dan bediscussieerd worden.

Derek Griffiths lezing
Vanaf 2007 wordt elke 2 jaar op de voorjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Urologie de door de Werkgroep ingestelde Derek Griffiths Lezing gehouden over een belangrijk functioneel urologisch onderwerp.

Richtlijnen
De WEFURU is betrokken bij de ontwikkeling van de volgende richtlijnen: Neurogene blaas (2011), Incontinentie (2013), Prolaps (2014), Mannelijke LUTS (2017), Urethrastrictuur (2017) en Bekkenpijn (in ontwikkeling).

Maatschappelijke rol
De WEFURU speelt een grote rol op terrein van verantwoorde functionele urologische zorg in Nederland. Gezien de veranderende situatie van de gezondheidszorg in Nederland voor wat betreft inrichting van de zorg en financiering van de zorg, zijn activiteiten op gebied van ontwikkeling van standaarden en het geven van advies onmisbaar. Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) De WEFURU is in periodiek overleg met de IGZ over patiëntveiligheid ten aanzien van de operaties op functioneel gebied, in het bijzonder over de toepassing van polypropyleen slings voor stress incontinentie bij vrouwen. Het doel is om tot een veilige situatie te komen, waarbij de toepassing van slings en andere implantaten en de risico’s op een controleerbare en corrigeerbare wijze wordt ingezet. De aanleiding hiervan zijn de perikelen van de toepassing van kunststof matjes bij prolaps operaties geweest, wat zeker raakvlakken heeft met de inzet van polypropyleen slings.

Zorginstituut Nederland (ZiN)
Het ZiN is een onafhankelijk instelling van de overheid die in opdracht onderzoek doet naar de toepassing van diverse behandelingen binnen de Nederlandse gezondheidszorg. De onderzochte behandelingen worden getoetst aan de wetenschap en de praktijk. Daarna wordt bepaald in hoeverre een behandeling de toets der kritiek kan doorstaan. Hierop wordt dan een advies gegeven aan de Nederlandse zorgverzekeraars om een bepaalde behandelingen al of niet te vergoeden. De WEFURU is tot nu toe twee keer in actie gekomen om te advies te geven betreffende een bepaalde behandeling en trok hierbij gezamenlijk op met de patiëntenvertegenwoordiging. De eerste keer betrof het een advies over blaasspoelingen ter bestrijding van het Blaaspijnsyndroom / Interstitiële Cystitis. De andere keer ging het over de inzet van zogenaamde male slings voor de behandeling van stress incontinentie bij mannen. Het doel hierbij is om aan te geven wat een bepaalde behandeling in de praktijk en voor wetenschap betekent en om realiteitszin bij te brengen bij de beslissers over vergoedingen van behandelingen. Daarnaast is de WEFURU gesprekspartner van diverse patiëntenverenigingen en maatschappelijke instellingen voor wederzijds consultatie. Dit zijn o.a. Bekkenbodem4all, Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging ICP , Dwarslaesie Organisatie Nederland, Continentie Stichting Nederland en de + Prostaatkankerstichting.
Deze activiteiten tonen het belang van de WEFURU voor de patiënten in Nederland die hulp op functioneel urologisch gebied nodig hebben.

Samenstelling

E.L. Koldewijn, voorzitter

L.P.W. Witte, secretaris

G.A. van Koeveringe, penningmeester

F. van der Aa

M.R. van Balken

B.F.M. Blok

J.L.H.R. Bosch

J.P.F.A. Heesakkers

M.C. Hovius

L.M.O. de Kort

E.W.J. Taubert