Kwaliteitsbeleid

Binnen de NVU wordt veel aandacht besteed aan het bevorderen van de kwaliteit van de zorg. Het kwaliteitsbeleidsplan vindt u onder het kopje 'Downloads' aan de rechterkant. De volgende kwaliteitsinstrumenten zijn hier onderdeel van:

Richtlijnen

Een richtlijn is een document met aanbevelingen, ter ondersteuning van zorgprofessionals en zorggebruikers, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, berustend op systematische samenvattingen van wetenschappelijk onderzoek en afwegingen van de voor- en nadelen van de verschillende zorgopties, aangevuld met expertise en ervaringen van zorgprofessionals en zorggebruikers.

Op deze site vindt u een overzicht van de richtlijnen, relevant voor de NVU. Overige richtlijnen zijn te raadplegen via de Landelijke Richtlijnendatabase.

Indicatoren

Er worden twee typen indicatoren uitgevraagd: indicatoren van de IGZ en de indicatoren van de transparantiekalender (www.zorginzicht.nl).

Kwaliteitsnormen

Een kwaliteitsnorm is een afspraak waaraan zorg moet voldoen voor behoud en bevordering van kwaliteit, eenduidigheid van zorg en inzichtelijkheid, waarop beleid en uitvoeringspraktijk kan worden getoetst. Dit kan een losstaand document zijn of onderdeel zijn van een richtlijn, leidraad of standpunt.

De Werkgroep Oncologische Urologie (WOU) is in 2010 gestart met het opstellen van oncologische kwaliteitsnormen. Deze kwaliteitsnormen beschrijven de minimale eisen waar de geleverde zorg aan zou moeten voldoen. Sinds 2012 worden de oncologische kwaliteitsnormen van alle medisch specialismen jaarlijks herzien en gebundeld in het normeringsrapport van SONCOS ‘Multidisciplinaire normering oncologische zorg in Nederland’. In dit rapport staat een multidisciplinaire visie op de kwaliteit van de oncologische zorg beschreven.

Kwaliteitsvisitatie

Hier vindt u meer informatie over de kwaliteitsvisitatie.

Kwaliteitsregistratie

Voor de kwaliteitsregistratie van de prostatectomie, cystectomie en nefrectomie is de NVU de samenwerking met IKNL aangegaan. De datamanagers van IKNL registreren de door de WOU/NVU vastgestelde items in het NKR. De uitkomsten worden jaarlijks in mei aan de NVU teruggekoppeld via de jaarrapportage.