Subsidie Nieuws

Vragen over financieringsmogelijkheden voor uw project? Neem contact met ons op.

DoelmatigheidsOnderzoek

ZonMW - Deadline: 30 augustus 2022, 14.00 uur

Het programma Doelmatigheidsonderzoek financiert al sinds 1999 onderzoek naar effectiviteit in verhouding tot de kosten van niet-farmaceutische zorg. De onderzoeken leveren kennis op over welke zorg meerwaarde heeft en welke zorg beter niet (meer) toegepast kan worden. Deze kennis vormt hiermee de basis voor goede en betaalbare zorg.

Veelbelovende Zorg

Zorginstituut Nederland - Deadline: 20 september 2022, 14:00u

De subsidieregeling Veelbelovende zorg is bedoeld voor relatief dure zorg die effectief lijkt. Deze zorg wordt echter niet vergoed uit het basispakket, omdat niet bewezen is dat de zorg minstens even effectief is als de bestaande (gebruikelijke) behandeling in Nederland. Het onderzoek naar de effectiviteit komt door het ontbreken van de financiering van de zorg niet van de grond, met als gevolg dat potentieel effectieve zorg de patiënt niet bereikt. Met de financiële steun via de subsidieregeling Veelbelovende zorg kunnen behandelaren het benodigde onderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de zorg ten opzichte van bestaande behandelingen wel uitvoeren.

Goed Gebruik Geneesmiddelen

ZonMW - Deadline: 20 september 2022, 14:00u

De Open Ronde van het programma Geneesmiddelen richt zich op het verbeteren van farmacotherapeutische zorg. Projecten kunnen zowel betrekking hebben op het effectiever inzetten van een geneesmiddel als op het verbeteren van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk.

Goed Gebruik Geneesmiddelen – Rediscovery

ZonMW - Deadline: 4 oktober 2022, 14:00u

Deze subsidieoproep Rediscovery van het GGG-programma is bestemd voor het indienen van aanvragen gericht op klinisch onderzoek naar de effectiviteit en/of dosisoptimalisatie van een veelbelovende toepassing van een bestaand geneesmiddel (niet onder patent) bij een indicatie waarvoor het middel niet is geregistreerd

Goed gebruik Hulpmiddelen Thuis

ZonMW - Deadline: 11 oktober 2022, 14.00 uur

Onderzoek voor bewijsvoering van de effectiviteit op het terrein van hulpmiddelenzorg in de thuissituatie is relatief nieuw in Nederland. Door het financieren van onderzoek wil het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis kennisontwikkeling stimuleren over de kwaliteit en specifiek de veiligheid, effectiviteit en doelmatigheid van hulpmiddelenzorg thuis.

DoelmatigheidsOnderzoek - Voorbereidende studies

ZonMW - Deadline: 1 november 2022, 14.00 uur

In deze oproep voor ‘Voorbereidende studies ronde 2’ wordt subsidie beschikbaar gesteld voor verkennend en ondersteunend onderzoek ter voorbereiding op een doelmatigheidsonderzoek. De voorbereidende studie heeft als doel het verhogen van de relevantie en/of het verbeteren van de kwaliteit of uitvoerbaarheid van toekomstig doelmatigheidsonderzoek.

Evaluatieonderzoek ZE&GG

ZE&GG - Nog geen nieuwe datum voor bekend
Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) is een gezamenlijk initiatief van alle partijen van het hoofdlijnenakkoord (HLA) medisch specialistische zorg (zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiënten en overheid). De doelstelling van het programma is het realiseren van gepast gebruik van zorg. Alle partners verbinden zich aan een cyclus van agenderen, evalueren en implementeren van kennis over wat goede zorg is. Hierdoor worden de beschikbare publieke middelen effectief besteed, zodat optimale medische en verpleegkundige zorg voor iedereen beschikbaar is en blijft.

Uitgangspunt is dat over vijf jaar zorgevaluatie onderdeel is van de reguliere zorgprocessen en zorgverlening en leidt tot gepast gebruik. In de ‘Rapportage kwartiermakersfase Zorgevaluatie en Gepast Gebruik’ staan de acties beschreven waarmee de partijen aan de slag zijn.

Het programma ZE&GG wordt namens de HLA-partijen medisch specialistische zorg uitgevoerd en is ondergebracht bij Zorginstituut Nederland. De regie ligt bij het programma ZE&GG. ZonMw is strategisch partner en voert in samenwerking met het programma ZE&GG de subsidierondes uit voor het evaluatieonderzoek. Tevens brengt ZonMw haar expertise in bij andere acties van het programma ZE&GG.