Subsidie Nieuws

Vragen over financieringsmogelijkheden voor uw project? Neem contact met ons op.

Goed Gebruik Geneesmiddelen Open Ronde 11

ZonMW - Deadline: 21 september 2021, 14.00 uur

Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) heeft tot doel het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Voor deze Open Ronde geldt dat een relevante vraag of probleem uit de praktijk het uitgangspunt voor de aanvraag moet zijn; hierbij gelden verder geen beperkingen ten aanzien van specifieke thema’s of ziektegebieden.

Kennisvragen Uitkomstgerichte Zorg

ZonMW - Deadline: 21 september 2021, 14.00 uur

Onderzoeksorganisaties kunnen subsidie aanvragen voor praktijkgericht onderzoek ter ondersteuning van het programma Uitkomstgerichte Zorg en de daarin actieve partijen. Het project moet een concreet eindproduct opleveren. De kennis moet publiek en vrij beschikbaar komen voor gebruik door andere partijen voor brede implementatie.

Veelbelovende zorg: subsidieregeling voor onderzoek naar potentieel veelbelovende zorg Ronde 6

Zorginstituut Nederland - Deadline: 28 september 2021, 14:00 uur

Je wilt de beste zorg voor de patiënt en daarvoor is onderzoek nodig. Maar onderzoek doen naar veelbelovende geneeskundige behandelingen, geneesmiddelen of hulpmiddelen is duur. Vooral de kosten van zorg voor patiënten tijdens onderzoeken zijn vaak hoog en lastig te financieren. Daarom is er de subsidieregeling Veelbelovende zorg. De eerste volgende ronde wordt opengesteld op dinsdag 27 juli 2021.

Open Competitie

ZonMW - Deadline: 12 oktober 2021, 14:00 uur

ZonMw Open Competitie is bedoeld voor excellente onderzoeksteams om hun onderzoekslijnen te innoveren voor wat betreft inhoud én samenwerking. Het oogmerk is ruimte creëren voor team science leidend tot synergistische, grensverleggende wetenschap van uitzonderlijke kwaliteit op het (grens)gebied van fundamenteel onderzoek naar gezondheidszorg en innovatie.

Goed Gebruik Geneesmiddelen, Grote Trials Ronde 5

ZonMW- Deadline: 16 november 2021, 14:00 uur

Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen heeft tot doel het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Deze subsidieoproep van het deelprogramma Grote Trials is specifiek bedoeld voor studies die op hoog evidence niveau uitsluitsel kunnen geven over een bestaand doelmatigheidsvraagstuk met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk.

DoelmatigheidsOnderzoek - Voorbereidende studies

ZonMW - Deadline: februari 2022

In deze oproep voor ‘Voorbereidende studies ronde 2’ wordt subsidie beschikbaar gesteld voor verkennend en ondersteunend onderzoek ter voorbereiding op een doelmatigheidsonderzoek. De voorbereidende studie heeft als doel het verhogen van de relevantie en/of het verbeteren van de kwaliteit of uitvoerbaarheid van toekomstig doelmatigheidsonderzoek.

DoelmatigheidsOnderzoek

ZonMW - Deadline: september 2022

Het programma Doelmatigheidsonderzoek financiert al sinds 1999 onderzoek naar effectiviteit in verhouding tot de kosten van niet-farmaceutische zorg. De onderzoeken leveren kennis op over welke zorg meerwaarde heeft en welke zorg beter niet (meer) toegepast kan worden. Deze kennis vormt hiermee de basis voor goede en betaalbare zorg.

Evaluatieonderzoek ZE&GG

ZE&GG - Nog geen nieuwe datum voor bekend
Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) is een gezamenlijk initiatief van alle partijen van het hoofdlijnenakkoord (HLA) medisch specialistische zorg (zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiënten en overheid). De doelstelling van het programma is het realiseren van gepast gebruik van zorg. Alle partners verbinden zich aan een cyclus van agenderen, evalueren en implementeren van kennis over wat goede zorg is. Hierdoor worden de beschikbare publieke middelen effectief besteed, zodat optimale medische en verpleegkundige zorg voor iedereen beschikbaar is en blijft.

Uitgangspunt is dat over vijf jaar zorgevaluatie onderdeel is van de reguliere zorgprocessen en zorgverlening en leidt tot gepast gebruik. In de ‘Rapportage kwartiermakersfase Zorgevaluatie en Gepast Gebruik’ staan de acties beschreven waarmee de partijen aan de slag zijn.

Het programma ZE&GG wordt namens de HLA-partijen medisch specialistische zorg uitgevoerd en is ondergebracht bij Zorginstituut Nederland. De regie ligt bij het programma ZE&GG. ZonMw is strategisch partner en voert in samenwerking met het programma ZE&GG de subsidierondes uit voor het evaluatieonderzoek. Tevens brengt ZonMw haar expertise in bij andere acties van het programma ZE&GG.